سکوت

تمام جهان ساکت است انگار. حالا که من سراپا گوش شدم همه خاموش اند.

پ.ن.خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست؟

/ 4 نظر / 5 بازدید
باران

هر شب صدای پای تو می آمد از هر چیز حتی ز برگی هم نمی آید صدا امشب...

هادی

بد دردیست بی خبری از کسی که باید خبری از او باشد

خاموش

خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی