گل های خواب آلوده

1) حالا دیگر بیشتر از هر زمان دیگری از ماشین حساب موبایلم استفاده می کنم. حقوق کافه را به اضافه تدریس خصوصی های این ور و آن ورم می کنم تا ببینم آخر مرداد می توانم بدهی پول پیش خانه را بدهم یا نه و بعدش اگر اضافه آمد، سال بعد بروم جای بهتری. محله تمیزتری.

2) می دانستم نباید دلم را به رویا خوش کنم. به این زودی ها نمی آید.

3) از اول اش به رفتن ها فکر کنید. رفتن خودتان. رفتن خانواده تان. رفتن یارتان..

4) وقتی به اسم کوچکم صدایم می زند خوشحال می شوم. او که مرا به اسم کوچکم صدا می زند اسمش ژینوس است. و من فکر می کنم به تنزل حس خواسته شدن.

5) واقعیت سخت زندگی که آشکار می شود فکر می کنم که کاش فرزند داشتن حق انحصاری عده ای بود که لااقل محتاج تامین حداقلیات نبودند.

/ 0 نظر / 26 بازدید