جای خالی سلوچ

"فقط وقتی مرد می تواند سرش را میان مردم بلند نگاه دارد که تخت شانه هایش در کار عرق کند. دست که به شانه مرد می کوبی، خاک باید از آن بلند شود!"

/ 2 نظر / 7 بازدید
شيرين بيان

من شيفتۀ قلم دولت آبادي هستم . خصوصا هنگامي با گوشه اي از پهناي درونياتش آشنا شدم كه كتاب « نون نوشن » اش را خوانم و همچنين « سلوك‌» .