خنیا

انگار گناه بزرگی کرده باشی، هر لحظه با هر تلفن، با هر زنگ، ترس تلخی وجودت را پر می کند و خودت نمی دانی کجای این ترسی..

پ.ن.تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
وحید

پی نوشتت من فرستاد دنبال سعدی شب عاشقان بیدل[گل]