درد

بیشتر از نصفِ وزن اش اضافه وزن داشت. می گفتند از اثرات قرص هایی است که می خورد. اما به خاطر آن ها نبود. به خاطر دردها بود. دردهایی که می کشید. تلنبار می شدند و سفت. بعد جزئی از وجودش. 

دردهایش مجسم شده بود.

/ 2 نظر / 6 بازدید
3481

درده ای ش م ج س م ش ده ب ود