نمیدونم چه طوریه ما دهنمون صاف میشه هشتمون بشه نه. بعد بقیه همینجوری توی خواب و بدون تلاش و هیچی هشتشون که ده نمیشه هیچی بدون اپسیلون استرسی سر از کجا و کجا در می آرن!!!

/ 1 نظر / 24 بازدید
hedie

منم نمی دونم واقعا کی می دونه چرا