رواست ما در چنین جمعه ای چنین پریشان گوشه عزلت بنشینیم ؟ آیا رواست ای دولت کانادا؟ 

ای رویاهای مدیون به شما..ای رویاها..

/ 0 نظر / 24 بازدید